1) { $chyba .= "Jméno přítele „{$jmeno}“ není registrováno!"; $id_cloveka = false; } else { $zaznam = mysql_fetch_array($result); $id_cloveka = $zaznam['id']; } // ULOZENI if (empty($chyba)) { if (in_array($id_cloveka, $pratele)) $query = "UPDATE $tb_pratele SET info = '$info' WHERE id_pritel = $id_cloveka and id_reg = {$DBAUT['id']} limit 1"; else $query = "INSERT INTO $tb_pratele (id_reg, id_pritel, info) VALUES({$DBAUT['id']}, $id_cloveka, '$info')"; $result = mysql_query($query); if (!$result) err_query($query); else { // ODESLANI POSTY $query = "INSERT INTO $tb_posta (id_odesilatel, id_prijemce, zprava, datum) VALUES(167, $id_cloveka, 'Informace systému: {$DBAUT['login']} si tě přidalo ke svým přátelům.', now())"; $result = mysql_query($query); if (!$result) err_query($query); else { //ulozi cas posledni odeslane zpravy $query = "UPDATE $tb_reg SET nova_posta = now() WHERE id = $id_cloveka"; $result = mysql_query($query); if (!$result) err_query($query); else my_header("/kom_info.php?vypsat=$vypsat&id=$id"); } } } } $query = "SELECT login, mail, date_format(datum_reg, '%e. %c. %Y - %k:%i.%s') as datum_reg, zeme FROM $tb_reg WHERE id = '$id'"; $result = MySQL_Query($query); if (!$result) err_query($query); $zaz = MySql_Fetch_Array($result); $title = "Info autora {$zaz['jmeno']} - Prdel.cz"; require "levak.php"; if (!empty($chyba)) {?>
"; echo "Info autora {$zaz['jmeno']}

"; if (!empty($zaz['mail'])) echo "e-mail: " . $zaz['mail']. "
"; echo "registrace: " . $zaz['datum_reg']. "
"; require "zeme.php"; if ($zaz['zeme']<>0) echo "země: " . $zeme_komplet[$zaz['zeme']]. "
"; ?>
ZOBRAZIT:  info | přátelé | příspěvky k článkům články ({$zaz['clanku']})"?>

Info od přátel:

"; $pratel += 0; $query = "SELECT r.id, r.login, p.info FROM $tb_pratele p, $tb_reg r WHERE p.id_pritel = $id and p.id_pritel = r.id"; $result = MySQL_Query($query); if (!$result) err_query($query); if (!mysql_num_rows($result)) echo "Není žádné info."; while ($zaz = MySql_Fetch_Array($result)) { echo "* ".$zaz['info']. "
"; } //while break; ?> Nový přítel:

"; ?>
jméno:  
info:


Seznam přátel:

"; $pratel += 0; $query = "SELECT r.id, r.login as jmeno, p.info FROM $tb_pratele p, $tb_reg r WHERE p.id_reg = $id and p.id_pritel = r.id and r.id <> 1"; $result = MySQL_Query($query); if (!$result) err_query($query); while ($zaz = MySql_Fetch_Array($result)) { echo '
'; if (($zaz['id']<>1) and (file_exists("img/lide/{$zaz['id']}.gif"))) echo ""; else echo ""; echo "{$zaz['jmeno']}
"; echo $zaz['info']; echo ""; echo "
"; $pratel++; } //while echo ""; echo ""; echo ""; //jeden navic, kvuli chybe v is_array pokud nejsou zadne pratele echo "Přátel: $pratel"; break; ?> Přehled příspěvků autora: {$zaznam['podpis']}

"; $clanku_max = 20; $d += 0; $query = "SELECT k.id, k.vec, k.komentar, date_format(k.datum, '%e. %c. %Y - %k:%i') as dat, r.id as id_autor, c.nadpis, k.id_clanku FROM $tb_komentare k, $tb_reg r, $tb_clanecky c WHERE (k.id_jmeno = r.id) and r.id = '$id' and c.id = k.id_clanku ORDER BY k.datum DESC LIMIT $d, $clanku_max"; $result = MySQL_Query($query); if (!$result) err_query($query); while ($zaz = MySql_Fetch_Array($result)) { echo '
'; echo "
"; echo " | ". $zaz['dat']. " | "; echo ""; echo "[". substr($zaz['nadpis'],0, 30); if (strlen($zaz["nadpis"])>30) echo "..."; echo "]"; echo "
"; if (!empty($zaz['vec'])) echo "{$zaz['vec']}
"; echo text_koment($zaz["komentar"]); echo "
"; } //while ?> "; $res = MySQL_Query("SELECT count(k.id) as count FROM $tb_komentare k, $tb_reg r WHERE (k.id_jmeno = r.id) and r.id = '$id'"); $zaznam = MySql_Fetch_Array($res); echo "» "; echo ($s+1). " - "; if (($s+$clanku_max) <= $zaznam['count']) echo ($clanku_max+$s); else echo $zaznam['count']; echo " z {$zaznam['count']} příspěvků"; if ($s > ($clanku_max-1)) echo "  |  předchozích $clanku_max"; if (($s+($clanku_max*2)) <= $zaznam['count']) echo "  |  dalších $clanku_max"; elseif (($s+($clanku_max*2)) <= ($zaznam['count']+$clanku_max)) echo "  |  zbylých ". ($zaznam['count']-$s-$clanku_max) .""; if ($zaznam['count'] <> $zaz["poc_kom"]) { //nesouhlasi-li pocet prispevku update... $query = "UPDATE $tb_clanecky SET poc_kom = {$zaznam['count']} WHERE id = $id"; $res = mysql_query($query); } echo ''; break; ?> =1 and c.id and c.vlozil = '$id' ORDER BY c.datum DESC, c.poradi DESC"; $result = MySQL_Query($query); if (!$result) { if ($err) echo "Chyba ". mysql_error(); } $jednou = false; while ($zaznam = MySql_Fetch_Array($result)) { if (!$jednou) { $jednou = true; echo "Přehled článků autora: {$zaznam['podpis']}

"; } ?>
-1) echo "  | příspěvků: ".$zaznam["poc_kom"];?>
{$zaznam['nadpis']}
";?>